Website vernieuwd!

Eind vorig jaar moest ik helaas concluderen dat ik mijn hele website kwijt was geraakt toen hij was gehacked door een zeer talentvol hacker. Het koste weer even tijd om alles opnieuw op te bouwen. Maar eigenlijk was het ook wel weer heel leuk want ik kon er weer eens met een frisse kijk naar kijken en nog eens goed nadenken over hoe ik de website het handigst kan indelen. Zoals je ziet is het een stuk eenvoudiger geworden. Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden. Ik ben in ieder geval blij dat ik jullie weer blij kan maken met een heleboel mooie werkvormen, filmpjes en informatie vanuit waarderend perspectief!

Hij is nog lang niet compleet, ik heb nog een heleboel leuke werkvormen op de plank liggen dus kom gerust regelmatig even een kijkje nemen. En laat me weten als je iets tegenkomt waarvan je denkt hee dat is leuk of dat kan beter :)

facebooktwitterpinterestlinkedin

3 goede dingen van de dag

Wat is het?
Deze oefening is een belangrijke en effectief gebleken oefening afkomstig uit de positieve psychologie. Het is een dagboek oefening om meer inzicht te krijgen in waar je plezier uit haalt.

Hoe werkt het?
Vraag deelnemers voorafgaand om twee weken (of langer) elke avond drie goede dingen van de dag op te schrijven. Dit kan een activiteit zijn, een interactie met iemand of simpelweg een gedachte. Na twee weken kunnen deelnemers door terug te lezen vaak patronen ontdekken in waar ze nu echt plezier uithalen op een dag. Bespreek eventueel in de groep wat de deelnemers opvalt en bespreek hoe ze deze top 3 kunnen uitbreiden.

In individuele coaching kan je deze oefening ook wat gerichter inzetten. Bijvoorbeeld als iemand als onzeker is, laat diegene dan elke dag drie dingen opschrijven die hij of zij zelf goed heeft gedaan.

Ook is deze oefening goed te gebruiken om je algehele welbvinden te stimuleren. Wij zijn gauw geneigd om bovenmatig aandacht te besteden aan minder leuke dingen in ons leven en vergeten soms die kleine waardevolle momenten van plezier. Uit onderzoek blijkt dat als je elke dag deze oefening doet, het je geluksniveau vergroot. Dit komt omdat je je brein traint om te focussen op de positieve gebeurtenissen in je leven.

Wat levert het op?
Positief gevoel en kennis over waar je positieve gevoel van krijgt.

Bron: David G Myers

facebooktwitterpinterestlinkedin

Ontdek je talent

Omdat je talenten zo natuurlijk bij je passen zijn ze voor mensen zelf vaak niet eens echt zichtbaar. Iemand die heel creatief is, zal het vaak erg logisch vinden dat hij/zij met bijzondere oplossingen voor een vraagstuk komt. Mensen hebben dus vaak juist anderen nodig bij het ontdekken van hun talenten. Jij bent het zelf zo gewoon gaan vinden dat je iemand anders nodig hebt die nog kan zien hoe bijzonder het eigenlijk is.

Hieronder staat een lijst met zeven kenmerken van talent in actie (Dewulf, 2010):

 • Je kijkt uit naar activiteiten waarin je met je talent aan de slag kunt.
 • Je kunt er enorm van genieten terwijl je bezig bent.
 • Van jezelf vind je het helemaal niet zo bijzonder. Het is iets wat je gewoon vanzelf kunt, maar anderen zeggen dat je het zo goed doet.
 • Tijdens de actie verlies je de tijd uit het oog. Voor je het weet zijn er een paar uur voorbij.
 • Tijdens de activiteit voel je geen vermoeidheid. Pas na de activiteit ga je voelen dat het best wel vermoeiend was.
 • Zelfs al heb je stress, heb je slecht geslapen, heb je een kater of hoofdpijn, dan nog kun je het.
 • Na de activiteit ben je misschien fysiek moe, maar mentaal ben je opgeladen.

Kijk voor verschillende testen en tools voor het ontdekken van talenten bij de Werkvorm Talententest

facebooktwitterpinterestlinkedin

Positive emotions

Barbara Fredrickson, hoogleraar psychologie aan de universiteit van Noord Carolina, en een pionier op het gebied van de positieve psychologie, is gespecialiseerd in onderzoek naar positieve emoties en menselijk floreren. Ze is het best bekend vanwege haar zogenoemde broaden-and build (verbreden en bouwen) theorie van positieve emoties. In deze video vertelt ze over het belang van positieve emoties.

facebooktwitterpinterestlinkedin

Uitgangsprincipes waarderende benadering

Het werken vanuit het waarderend perspectief schrijft je niet voor hoe je aan de slag moet met het opsporen, ontwikkelen en benutten van talenten en krachten. Het woord perspectief zegt het al, het is meer een manier van kijken, een benadering. Hieronder lichten we de belangrijkste principes rond het werken vanuit het waarderend perspectief toe. 

Een nieuwsgierige houding is bovenal belangrijk in de waarderende benadering. Wie nieuwsgierig is stelt vragen (naar wat werkt, wat mensen beweegt, wat ze graag willen bereiken) en zet mensen daarmee aan het denken (Visser & Insoo Kim Berg, 2006).

Echt nieuwsgierig zijn ‐ dat betekent: iets oprecht willen weten ‐ helpt je om door te vragen als iets niet duidelijk is en diepere lagen ontdekken. Het ‘niet‐weten’ kun je dus zien als een bekwaamheid. Nieuwsgierigheid helpt je om de verbinding te maken met mensen: iedereen wil graag praten en werken met iemand die geïnteresseerd is in hen en dat wat ze bezighoudt. Bovendien: echte nieuwsgierigheid helpt om ook op lastige momenten, de energie te (her)vinden (Onderzoekspraktijk, 2010).

Tjepkema en Verheijen (2009) maakte deze handige lijst met principes:

 1. Het tegenovergestelde van slecht is ‘niet slecht’, ‘goed’ is iets anders! Als we bijvoorbeeld weten waarom iemand depressief is en we kunnen dat omdraaien, dan krijgen we mensen niet depressief zijn, niet mensen die gelukkig zijn. Je komt de nieuwe oplossing niet op het spoor door te kijken naar wat er niet lukt en dat te analyseren. De focus van een waarderende benadering is onderzoeken wat er nodig is om het goed te laten zijn. Dit start bij weten wat je wilt, bij ambities en doelen stellen.
 2. Hoe we praten, bepaalt wat is en wat wordt. Praten over en onderzoeken van problemen brengt je op nieuwe problemen. In elk systeem en elke relatie is er wel een probleem te vinden. Praten over succes en het beste van wat wel werkt, creëert ten eerste een veilig gevoel voor de betrokkenen. Daarnaast ontstaat ruimte om te onderzoeken hoe je die successen nog groter en mooier kunt maken. De kracht van taal, door bijvoorbeeld bewuster je vraag te formuleren, is enorm.
 3. Vertrouwen op vermogen. Een waarderende benadering vertrekt vanuit het principe dat ieder mens en ieder systeem de oplossing in zich draagt, en het vermogen tot leren heeft. Hoe vis je die parels op?
 4. De kracht van relationele praktijken. Wellicht is dit nog het meest essentiële principe: een waarderend perspectief stimuleert relaties van hoge kwaliteit. Actie zit in de interactie, het gebeurt tussen mensen. Dus is het belangrijk in een ontwikkelproces de interactie tussen mensen te ondersteunen. Samen onderzoeken en uitwisselen, samen beelden vormen over een gewenste toekomst, samen energie bundelen in nieuwe acties.
 5. De kracht van experimenteren. Het gaat er niet om ineens het hele pad te ontwerpen, je kunt de brug bouwen terwijl je erover loopt. Dat doet meer recht aan de complexiteit van de systemen waarin we opereren. Een verandering betekent vaak al dat alles verschuift.
 6. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Zoeken naar de enige juiste weg kan veel teleurstelling veroorzaken als je die dan niet vindt, of het toch niet blijkt te werken. Een pragmatischer perspectief is te kijken, welke weg in de gegeven context werkt. Waar krijgen mensen energie van, welk pad is verbindend?
 7. Proces van onderzoeken en vragen stellen. Vragen stellen, op zoek gaan, analyseren: ‘the power of infinite curiosity’? Er zijn geen antwoorden die overal passen, elke context verdient zijn eigen antwoord. Mensen kunnen dit telkens opnieuw zoeken.
 8. De kracht van urgentie en alertheid. Er moet iets op het spel staan! Het moet ookergens over gaan…Soms dutten we in, dan kun je de urgentie aanwakkeren.
facebooktwitterpinterestlinkedin

Mindset

Carol Dweck, een Amerikaanse hoogleraar Psychologie aan de Stanford Universiteit, deed jarenlang onderzoek naar wat maakt dat mensen succesvol zijn. Zij kwam tot de conclusie dat mensen twee soorten mindsets vertonen.

Mensen met een fixed mindset geloven dat hun talenten en capaciteiten vastliggen en niet ontwikkelbaar zijn. Mensen met deze overtuiging, zo blijkt uit Dwecks onderzoek, richten zich er steeds op om hun capaciteiten te bewijzen en intelligent over te komen. Ze deinzen in het algemeen terug voor grote uitdagingen en haken snel af als iets niet snel lukt. Als iets niet snel tot succes leidt concluderen ze: blijkbaar heb ik hier geen aanleg voor.

Mensen met een growth mindset gaan uit van de overtuiging van hun capaciteiten en intelligentie ontwikkelbaar zijn. Deze mensen genieten van uitdaging en geloven dat volharding nodig is om te groeien.

Dweck zegt: “The passion for stretching yourself and sticking to it, even (or especially) when it’s not going well, is the hallmark of the growth mindset. This is the mindset that allows people to thrive during some of the most challenging times in their lives”.

De growth mindset is een veel productievere instelling die in het algemeen leidt tot veel meer succes en voldoening (wellicht meer hierover in een latere post op deze site). Is dat dus pech hebben voor iedereen met een fixed mindset? Nee. Mensen zijn niet veroordeeld tot een fixed mindset, een growth mindset kan worden aangeleerd.

 

 

facebooktwitterpinterestlinkedin

Pygmalion effect

De naam ‘Pygmalioneffect’ verwijst naar het Oud-Griekse verhaal over de beeldhouwer Pygmalion, die zo verliefd werd op een beeld dat hij gemaakt had, dat de godin Venus ontroerd raakte en het beeld tot leven wekte. Het Pygmalioneffect werd in 1968 geïntroduceerd door de onderzoekers Rosenthal en Jacobson (Rosenthal & Jacobson, 1968). Uit hun onderzoek kwam naar voren dat als leerkrachten verteld werd dat bepaalde leerlingen intelligenter waren dan anderen, die leerlingen meer vooruitgang boekten. Hiermee bewezen ze dat de verwachtingen die leerkrachten hebben over prestaties van leerlingen van grote invloed zijn op de daadwerkelijke prestaties.

Rosenthal en Jacobson experimenteerden in hun onderzoek enkel met positieve verwachtingen van leerkrachten. Experimenten met negatieve verwachtingen worden als onethisch gezien. Maar o.a. Corson (Corson, 1993) en Cummins (Cummins, 1996) stellen dat op basis van verschillende onderzoeken geconcludeerd kan worden dat dit effect ook geldt voor negatieve leerkrachtverwachtingen, met name met betrekking tot leerlingen met anderstalige achtergrond en leerlingen uit lagere sociaal-economische milieus.

Lage verwachtingen
Het probleem van lage verwachtingen speelt vooral bij allochtone kinderen, dialectsprekende kinderen en kinderen uit de lagere sociaal-economische milieus. Als een leerkracht weet dat een leerling uit een sociaal lagere klasse afkomstig is, worden verwachtingen verlaagd; als zo’n leerling ook geen moedertaalspreker van het Nederlands is, worden de verwachtingen nog meer verlaagd.

Leerkrachtgedrag
Leerkrachten die lagere verwachtingen van bepaalde leerlingen hebben, passen hun gedrag (al dan niet onbewust) aan. Het gaat daarbij om:

 • Aanpassing van leerdoelen: leerkrachten die lage verwachtingen hebben van bepaalde leerlingen, stellen in meer of mindere mate bewust de leerdoelen voor deze leerlingen naar beneden bij. Dit gebeurt ook wel bewust, met de beste bedoelingen: leerkrachten willen leerlingen ook niet frustreren door eisten te stellen waaraan ze niet kunnen voldoen.
 • Verlaging van het niveau van leerstofaanbod: aanpassing van leerdoelen kan vervolgens weer leiden tot aanpassingen in de leerstof. Bijvoorbeeld door eenvoudiger opdrachten te geven, of een deel van de leerstof te schrappen voor leerlingen waarvan men minder verwacht.
 • Aanpassing van het communicatiepatroon, bijvoorbeeld door:
  • kinderen minder uit te dagen door eenvoudigere vragen te stellen;
  • kinderen minder beurten te geven;
  • eenvoudiger en minder gevarieerd taalgebruik te hanteren (bvb. op het vlak van zinsbouw en woordenschat).
 • Lagere rapportcijfers en lagere schooladviezen: dit effect treedt vooral op bij leerlingen uit de lagere sociaal-economische milieus. De lagere verwachtingen die leerkrachten hebben (vaak gebaseerd op wat ze weten over de gezinssituatie van een kind) uiten zich in lagere beoordelingen en daaruit volgend in lagere adviezen voor vervolgopleidingen.
facebooktwitterpinterestlinkedin